دکتر مسعود رحیمی نژاد

دکتر مسعود رحیمی نژاد،متخصص پوست و بیماریهای پوستی می باشند