الدکتور حجت اله کشتکار

تخرج من جامعه شیراز للعلوم الطبیه، مع أکثر من عشرین…

الدکتور فرهاد وفاجو

تخرج من جامعه بوشهر للعلوم الطبیه، عملت سنوات مع قدرات…

الدکتوره الهام اشرفی

تخرج من جامعه الحریه فی کازرون و مع سنوات من…

السیده فریبا وفاجو

وهی خبیره فی القباله والتمریض ، مع تدریب دورات خاصه…

الدکتوره شهلا وفاجو

هی جراحه ، أن تخرج من جامعه شیراز للعلوم الطبیه…