دکتر فرهاد وفاجو

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشند که با توانمندی علمی بسیار بالا سالهاست در زمینه درمانهای نوین فعالیت کرده و با ارائه خدمات شایسته توانسته است پاسخگوی بیماران عزیز باشد.استفاده از توانایی ایشان در زمینه درمانهای نوین در این مجموعه موجب مبالات است.